ಹೃದಯಗನ್ನಡಿ

ಅವಳೇ ಬರೆದ ಹೆಸರು ಈ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ
ಅಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ....!
ತಿರುಚಿ ಗೀಚಲೆಂದರೆ....,
ಅದು ಹೃದಯಗನ್ನಡಿಯ ಒಡೆಯುವುದಲ್ಲ !!

Comments

ತಿರುಚಿ ಗೀಚಬೇಕೆಂದು ಎಣಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಹೃದಯ ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದರೇನು ಒಡೆದು ಚೂರಾದರೇನು ?
ಯಾತನಾಮಯ ಸಮಯ...
ಮನಸಿನಮಾನೆಯವರೇ : ಹೃದಯ ಗಾಯ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ತಿರುಚಿದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು ಅಲ್ಲವೇ ? ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾದಿ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು.

ಬದರಿ ಸರ್ : ಧನ್ಯವಾದಗಳು :)

Popular posts from this blog

ಹುಟ್ಟು ಸಾವು

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ /ಅಹಂಕಾರ

ನಗು-ನಗಿಸು